Leven en werk van Joods Amerikaanse Emma Lazarus als dichteres, zioniste en activiste

Joodse migranten uit Oost-Europa die de Russische pogroms ontvluchtten emigreren eind 19de eeuw naar Amerika; op de achtergrond Ellis Island met het beroemde Vrijheidsbeeld waarop het beroemde gedicht, ‘The New Colossus’, van Emma Lazarus werd vastgehecht

Op vrijdag 19 november 2021 is het precies 134 jaar geleden dat Emma Lazarus op 38-jarige leeftijd overleed. De Amerikaans Joodse vrouw was niet enkel een schrijfster van poëzie, proza ​​en vertalingen, maar tevens een felle activiste voor Joodse doelen en vrouwen emancipatie.

“Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free.”

“Geef me je vermoeide, je arme,
je ineengedoken massa’s die verlangen om vrij te ademen.”

De beroemde regels van Emma Lazarus spraken tot de verbeelding van het land en vormen nog steeds de manier waarop we tegenwoordig over immigratie en vrijheid denken. Haar beroemde gedicht, ‘The New Colossus‘, geschreven in 1883, is gegraveerd op een plaquette op het voetstuk van het Vrijheidsbeeld. In de loop der jaren is het sonnet onderdeel geworden van de Amerikaanse cultuur en inspireerde het alles, van een showdeuntje van Irving Berlin tot een oproep voor de rechten van immigranten.

Lazarus, een van de eerste succesvolle Joods-Amerikaanse auteurs, maakte deel uit van de literaire elite van de late negentiende eeuw in New York en werd in haar tijd erkend als een belangrijke Amerikaanse dichter. In haar latere jaren schreef ze gedurfde, krachtige poëzie en essays waarin ze protesteerde tegen de opkomst van antisemitisme en pleitte voor de rechten van Russische immigranten. Ze riep Joden op zich te verenigen en een thuisland in Palestina te creëren voordat de titel zionist zelfs maar was bedacht.

Als Joods-Amerikaanse vrouw stond Emma Lazarus voor de uitdaging om tot twee vaak tegenstrijdige werelden te behoren. Als vrouw kreeg ze in beide te maken met ongelijke behandeling. De moeilijke ervaringen gaven kracht en diepte aan haar werk. Tegelijkertijd heeft haar gecompliceerde identiteit haar plaats in de Amerikaanse cultuur verduisterd.

Emma Lazarus (1849-1887)

Jeugd en achtergrond

Emma Lazarus was het vierde kind in een welgesteld gezin van zeven kinderen. Geboren in 1849 als dochter van Moses en Esther Nathan Lazarus, groeide ze op rond het levendige Union Square in New York. Haar broers en zussen waren Josephine Lazarus, die ook een bekende schrijfster was en een prominente spreker op het Joodse Vrouwencongres van 1893.

Emma’s vroege gedichten en vertalingen laten zien dat ze een sterke klassieke opleiding had en een beheersing van Duits en Frans. Haar vader Moses Lazarus herkende het talent van zijn jonge dochter en begon haar werk aan te moedigen. In 1866, toen Emma zeventien was, publiceerde zij in eigen beheer haar eerste boek, Poems and Translations Written Between the Ages of Fourteen and Seventeen.

De familie Lazarus herleidde hun voorouders tot de eerste Joodse kolonisten van Amerika. Als afstammelingen van deze baanbrekende groep Sefardische (Spaanse en Portugese) joden behoorde Emma’s familie tot een uitgesproken joodse bovenlaag. Van hen erfde Emma een rijke trots op haar Sefardische afkomst en schreef ze vaak over de middeleeuwse geleerden en dichters van het land van haar voorouders.

Moses Lazarus, een welvarende suikerraffinaderij, wilde graag zien dat zijn gezin meer geïntegreerd zou worden in de christelijke samenleving. Hij bewoog zich in rijke christelijke kringen, werd lid van de exclusieve Union-club en richtte samen met Vanderbilts en Astors de elite Knickerbocker-club op. Hij bouwde ook voor zijn gezin een zomerhuisje in Newport met de rest van de modieuze samenleving.

Antisemitisme en de elite

Expliciete discriminatie was zeldzaam tijdens de eerste jaren van Emma’s leven. Echter, in 1877 de veel gepubliceerde weigering van het Grand Union Hotel in Saratoga, NY. Joseph Seligman, een rijke joodse bankier van Duitse afkomst, toegeven, was een teken van verandering. Antisemitisme begon over Europa te razen; naarmate de Oost-Europese Joodse immigratie steeg, werd ook het Amerikaanse klimaat minder tolerant.

Joseph Seligman

Rechter Henry Hilton, de eigenaar van het Grand Union Hotel, legde uit dat hij geen bezwaar had tegen de Sefardische elite. Degenen zoals de familie van Emma Lazarus, die sinds vóór de revolutie in Amerika had gewoond, waren de verfijnde, ‘echte Hebreeën’. Volgens Hilton waren alleen de vuile, hebzuchtige, Duitse immigranten “Seligman-joden” ongewenst.

Terwijl Emma’s vrome voorouders en familieleden actief betrokken waren bij de Spaans-Portugese synagoge, werd haar directe familie “verboden” onder de uitgebreide Lazarus-clan omdat deze niet langer religieus opmerkzaam was. Moses Lazarus, Emma’s vader, probeerde voor zijn gezin een plaats te veroveren onder de christelijke elite.

Hoewel Emma’s vrienden bijna allemaal christelijk waren, werd ze meestal een ‘Jodin’ genoemd en gezien. Zoals Emma wist, lagen vooroordelen vaak op de loer onder de beleefde oppervlakte van de welvarende samenleving.

Ondanks de inspanningen van haar vader en haar elite Sefardische achtergrond, werd haar status als buitenstaander nooit helemaal uitgewist. Zoals ze in een brief schreef: “Ik ben me er volkomen van bewust dat deze minachting en haat ten grondslag liggen aan de algemene toon van de gemeenschap jegens ons…

Vroege Joodse thema’s

Een hardnekkig misverstand over Emma Lazarus is dat ze van de ene op de andere dag van volledige onwetendheid over haar volk naar absolute toewijding is gegaan. In werkelijkheid behandelde Lazarus vaak Joodse thema’s voordat ze begin jaren 1880 een uitgesproken pleitbezorger werd.

Zo werden haar vertalingen van het Duits naar het Engels van middeleeuwse Hebreeuwse dichters gepubliceerd in het tijdschrift The Jewish Messenger in 1879 en ook in het boek met hymnen van rabbijn Gustav Gottheil uit 1887. En haar toneelstuk, The Dance to Death, dat ging over de vervolging van joden in het middeleeuwse Duitsland, was jaren vóór de publicatie in 1882 voltooid.

Een gedicht uit 1867, ‘In de Joodse Synagoge in Newport’, laat zien hoe Lazarus’ behandeling van Joodse thema’s in de loop van haar carrière veranderde. Gemodelleerd naar Henry Wadsworth Longfellow’s “The Jewish Cemetery at Newport”, herziet haar gedicht zijn conclusie aanzienlijk. Terwijl de laatste strofen van Longfellow volhouden dat ‘dode naties nooit meer zullen herrijzen’, concentreert Lazarus zich op de synagoge en haar levende kracht: ‘Het heilige heiligdom is nog heilig.’

Toen Lazarus haar aandacht verlegde van het Hebreeuwse verleden naar de huidige situatie van Joodse immigranten, sprak ze opnieuw over Longfellows gedicht. In een essay uit 1882 bekritiseerde ze zijn laatste strofen, met het argument dat het huidige lijden van het Joodse volk in Oost-Europa “bewees dat ze heel hartelijk en door en door levend zijn.” Met hetzelfde materiaal ging Lazarus van zorgvuldig gemaakte ironie over op een uitgesproken schreeuw tegen etnische vooroordelen.

Een bijzonder wrede golf van antisemitisme overspoelde Oost-Europa in de jaren 1880.
Georganiseerde Russische massamoorden op Joden, pogroms genaamd, leidden tot massale Joodse vlucht naar Amerika.

Woordvoerder & Profeet

Een bijzonder wrede golf van antisemitisme overspoelde Oost-Europa in de jaren 1880. Georganiseerde Russische massamoorden op Joden, pogroms genaamd, leidden tot massale Joodse vlucht naar Amerika. Lazarus reageerde met een aantal van haar meest krachtige werk. Omdat haar populariteit haar in staat stelde een breed publiek te bereiken, werd ze zowel woordvoerder als vurige profeet van de Amerikaans-Joodse gemeenschap.

In seculiere tijdschriften klaagde ze tegen het internationale antisemitisme en tegen de valse stereotypen die overal gevaarlijke vooroordelen tegen joden aanwakkerden, zelfs in Amerika. Tegelijkertijd gebruikte ze Joodse publicaties om de passie voor een nieuw thuisland in Palestina te inspireren.

Haar serieartikelen, ‘Brief aan de Hebreeën’, verschenen in Amerikaans Hebreeuws , een tijdschrift dat populair is onder Amerikaanse joden uit de middenklasse. Lazarus riep haar lezers op om mee te doen aan het creëren van een nieuwe natie en herinnerde hen eraan: “Totdat we allemaal vrij zijn, is niemand van ons vrij.

Terwijl Lazarus’ taal soms haar elitisme en sociaal-darwinistische overtuigingen weerspiegelde – in één gedicht kruipen immigranten Joden, ‘knipperend uit de walgelijke schuilhoeken van het jodendom…’ – droegen haar vooruitstrevende ideeën bij tot wat spoedig zionisme zou worden genoemd.

Lazarus’ boek Songs of a Semite werd gepubliceerd in 1882 en werd door velen gevierd als haar beste werk. Het bestond uit gedichten met een Joods thema en een lyrisch drama. Lazarus droeg het toneelstuk The Dance to Death op aan de Engelse auteur George Eliot (foto rechts), een inspiratiebron voor haar ideaal van een nieuwe Joodse natie.

Joods emigranten op weg naar New York

Belangenbehartiging

In de jaren 1880 raakte Emma Lazarus er steeds meer van overtuigd dat ‘de tijd is gekomen voor daden in plaats van woorden’. Ze bezocht Russische vluchtelingen, die in erbarmelijke omstandigheden leefden op Ward’s Island in de haven van New York, en deed vrijwilligerswerk bij de Hebrew Immigrant Aid Society. Bewogen door de strijd van de ballingen, besefte ze ook hoe weinig ze met hen gemeen had. Terwijl ze onder Russische immigranten werkte, grapte ze soms: “Wat zouden mijn vrienden uit de samenleving zeggen als ze me hier zouden zien?”

Lazarus’ ideeën over het belang van handenarbeid hebben geleid tot de oprichting van het Hebreeuws Technisch Instituut. Deze opvattingen weerspiegelden ook haar status in de hogere klasse toen ze sprak over ‘de ellendige kwaliteit van het werk dat werd uitgevoerd door de overgrote meerderheid van de Amerikaanse monteurs en huispersoneel’.

In 1883 richtte Lazarus ook de Vereniging voor de Verbetering en Kolonisatie van Oost-Europese Joden op. Tijdens haar Europese reis in 1883 ontmoette ze Joodse filantropen zoals Claude Montefiore om steun te verzamelen. Tot haar grote teleurstelling stortte de organisatie echter in 1884 in.

Emma Lazarus’ pleitbezorging omvatte zowel seculiere als joodse. Ze correspondeerde met de activist Henry George en publiceerde een sonnet ter ere van zijn boek Progress and Poverty. Ze schreef ook over haar gesprekken met William Morris in een artikel in Century. Hoewel hij sympathiek stond tegenover de socialistische ideeën van Morris, vond Lazarus dat zijn theorieën niet van toepassing waren op Amerika, waar ‘de wegen naar gemak en bekwaamheid breed en talrijk zijn’.

De Emma Lazarus Federatie van Joodse Vrouwenclubs tijdens de Mars in Washington, 28 augustus 1963. Vrouwen zitten onder een bord met de tekst ‘Mars naar Washington voor banen en vrijheid’.

Nalatenschap

Toen Emma Lazarus op achtendertigjarige leeftijd stierf, liet ze een rijke erfenis na. Herdenkingsuitgaven van zowel The Critic als American Hebrew stonden vol eerbetonen aan haar. John Hay rouwde om het feit dat haar vroege dood niet alleen “een kwelling voor die van haar eigen ras en verwanten” was, maar ook “een onherstelbaar verlies voor de Amerikaanse literatuur.” Lazarus was een van de eerste beroemde joodse schrijfsters in de Amerikaanse literatuurgeschiedenis.

Ze was ook een belangrijke voorloopster van de zionistische beweging. Lazarus pleitte voor de oprichting van een Joods thuisland dertien jaar voordat Theodor Herzl de term zionisme begon te gebruiken. Haar “Brief aan de Hebreeën” werd in 1900 herdrukt door de Federatie van Amerikaanse Zionisten. Zoals Henrietta Szold (WIZO) in Amerikaans Hebreeuws schreef : “Met haar eigen hand heeft ze de zaden gezaaid die haar graf in een tuin zullen veranderen…”

De herinnering aan Emma Lazarus is door de jaren heen een inspiratiebron geweest voor activisten. De “Nieuwe Kolossus” zelf is het ultieme statement voor de rechten en vrijheid van immigranten. De Emma Lazarus Federatie van Joodse Vrouwenclubs is een ander voorbeeld van haar invloed. Van 1951 tot 1989 vochten leden van deze organisatie tegen antisemitisme en racisme, terwijl ze de Joodse cultuur vierden en ernaar streefden om “leiderschap te bieden aan vrouwen in de Joodse gemeenschappen in onze tijd in dezelfde geest als Emma Lazarus in de hare.”