Ultra-orthodoxe (haredi) bevolking groeit twee keer zo snel als de totale Israëlische bevolking

De snelgroeiende ultraorthodoxe gemeenschap van Israël zal naar verwachting binnen 16 jaar verdubbelen, minder dan de helft van de tijd die de rest van de bevolking nodig heeft om met hetzelfde aandeel te groeien, zei het Israel Democracy Institute in een donderdag gepubliceerd rapport.

In zijn vijfde jaarlijkse statistische evaluatie van de ultraorthodoxe samenleving onderzocht de IDI ontwikkelingen op gebieden als levensstandaard, onderwijs, werkgelegenheid, sociale mobiliteit, vrije tijd en levensstijl.

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ministeries en overheidsinstanties en het National Insurance Institute, ontdekte het dat ultraorthodoxe huishoudens gemiddeld minder dan de helft van het inkomen van andere joodse huishoudens verdienen, terwijl trends werden vastgesteld waaruit blijkt dat meer leden van de gemeenschap hoger onderwijs en verschuiving naar hoger betaalde banen.

Uit het onderzoek bleek dat de ultraorthodoxe bevolking, ook bekend als Haredi, in Israël ongeveer 1,175 miljoen inwoners telt, met een jaarlijkse groei van 4,2 procent in het voorbije decennium, meer dan twee keer de 1,9% die wordt getoond door de rest van de Israëlische bevolking en meer dan drie keer die van de rest van de Israëlisch-joodse bevolking (exclusief de Haredi-bevolking), 1,2%.

Bij die snelheden zal de gemeenschap elke 16 jaar in omvang verdubbelen, terwijl de rest van de bevolking naar verwachting elke 37 jaar in omvang zal verdubbelen. De niet-Haredi joodse bevolking zal naar verwachting elke 50 jaar verdubbelen tegen het huidige tempo.

Het aandeel van de Haredi-gemeenschap van de algemene bevolking is gegroeid van 10% in 2009 tot 12,6% in 2020, aldus het rapport. Het rapport zei echter: “Het is zeer waarschijnlijk dat de toekomst zal leiden tot een afname van het ultraorthodoxe groeipercentage als gevolg van lagere vruchtbaarheidscijfers en een stijgende leeftijd bij het eerste huwelijk.” Het merkte op dat het vruchtbaarheidscijfer in de Haredi-populatie 6,5 levendgeborenen per vrouw bedraagt, tegen ongeveer 7,5 in 2003.

De aanhoudende coronaviruspandemie heeft een grotere slag toegebracht aan ultraorthodoxe werkgelegenheid dan aan die van de rest van de Joodse bevolking van het land, ontdekte de IDI, en trof vrouwen meer tijdens de eerste golf, terwijl mannen erger leden tijdens de tweede golf. In tegenstelling tot de rest van de bevolking hadden vrouwen over het algemeen een grotere arbeidsstabiliteit dan mannen.

Onder verwijzing naar de cijfers van het ministerie van Financiën, zei het rapport dat van maart tot mei 2020 de werkgelegenheid onder ultraorthodoxen gemiddeld 35% daalde (34% voor mannen en 37% voor vrouwen) in vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar. Voor de rest van de joodse bevolking waren de cijfers 19% voor mannen en 27% voor vrouwen.

Daarentegen was er van september tot oktober 2020, tijdens de tweede golf van virusinfecties, een daling van 20,5% voor mannen en 15% voor vrouwen vergeleken met dezelfde maanden in 2019. Onder de rest van de joodse bevolking van het land was het cijfer voor mannen (10%) lager, maar onder vrouwen (16%) vergelijkbaar met hun ultraorthodoxe leeftijdsgenoten.

De werkgelegenheid onder Haredi-vrouwen is over het algemeen gestegen, terwijl ze de afgelopen jaren voor mannen stil bleef staan. Hoewel er tussen 2003 en 2015 een duidelijke stijging van de werkgelegenheid onder mannen was, is deze in de afgelopen vijf jaar afgevlakt. In 2019 was dat 52,5%, vergeleken met 52% in 2015.

Onder ultraorthodoxe vrouwen steeg de werkgelegenheid tussen 2015 en 2019 echter van 71% naar 77%. ‘Een belangrijke reden voor deze trend kan de vermindering zijn van de prikkels voor ultraorthodoxe mannen om aan het werk te gaan en, tegelijkertijd, de toename van financiële steun en subsidies aan kollelstudenten’, zei het IDI, verwijzend naar gehuwde mannen die Beurzen ontvangen om te studeren in Talmoedische seminaries.

Er was ook een verschuiving in het soort werkgelegenheid, weg van onderwijsrollen en, onder mannen, naar beter betaalde banen in de handel. Van 2009 tot 2018 daalde het percentage mannen dat in het onderwijs werkte van 31% naar 27%, terwijl degenen die in de handel werkten hun aandeel verhoogden van 11% naar 14%. In dezelfde periode is het percentage ultraorthodoxe vrouwen in het onderwijs gedaald van 57% naar 39,5%.

“Naarmate deze trends toenemen en steeds meer ultraorthodoxen werkzaam zijn in beter betaalde beroepen, zullen we op de lange termijn waarschijnlijk een stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking zien en, als gevolg daarvan, een hogere levensstandaard onder ultraorthodoxe huishoudens,” zei de IDI.

Het gemiddelde bruto maandinkomen voor ultraorthodoxe huishoudens in 2018 was NIS 14.745 ($ 4.587), 58% lager dan voor andere Joodse huishoudens, waar het NIS 23.235 ($ 7.229) was. De belangrijkste inkomstenbronnen waren werkgelegenheid (66%), samen met toelagen en uitkeringen (24%). Bij andere joodse huishoudens waren dat respectievelijk 78% en 9%.

Het inkomen per hoofd van de bevolking voor ultraorthodoxe huishoudens is 3.917 NIS, minder dan de helft van dat voor andere Joodse huishoudens, waar het cijfer 7.531 NIS is. Het verschil was te wijten aan de grotere ultraorthodoxe huishoudens, een lager gemiddeld aantal inkomens en een lager totaal inkomen. ‘Tegelijkertijd kunnen de inkomensverschillen kleiner zijn dan op het eerste gezicht lijkt, als gevolg van hogere niet-gerapporteerde inkomsten in de ultraorthodoxe sector’, aldus het rapport.

Ondanks dat er grotere gezinnen zijn, waren de gemiddelde maandelijkse uitgaven voor een Haredi-huishouden in 2018 met NIS 14.651 16% lager dan voor andere Joodse huishoudens, die gemiddeld NIS 16.936 bedroegen. Ook bedroegen de gemiddelde maandelijkse belastinguitgaven voor Haredi-huishoudens slechts ongeveer een derde van die voor andere Joodse huishoudens, NIS 1.524 vergeleken met NIS 4.461.

Hoewel een uitsplitsing van de uitgaven geen substantiële verschillen liet zien in de algemene samenstelling van waar geld wordt uitgegeven, was er een significant verschil in transport- en communicatiekosten, die gemiddeld slechts 11% bedragen in het huis van Haredi vergeleken met 21% in andere Joodse huizen. ‘Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat ultraorthodoxe Israëli’s meer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer dan andere Joden, en minder vaak internetdiensten, televisie en smartphones gebruiken‘, aldus de verklaring.

Het afgelopen decennium is het aantal ultraorthodoxe meisjes dat toelatingsexamens aflegt aanzienlijk gestegen, van 31% naar 55%. In dezelfde periode is het aantal jongens in de gemeenschap dat de examens aflegt, gedaald van 16% naar 13%. ‘Veel jonge leden van de ultraorthodoxe gemeenschap ontdekken de waarde van academisch onderwijs en hoogwaardige technologische trainingsprogramma’s bij het vinden van werk‘, aldus IDI.

In de vijf jaar van 2014 tot 2019 was er een toename van 38% in ultraorthodoxe studenten in technische trainingsprogramma’s, voornamelijk aangedreven door vrouwen, wier deelname met 44% toenam, terwijl het bij mannen met 26% steeg. Van 2010 tot 2019 is het aantal Haredi-studenten dat een academische graad behaalde verdrievoudigd, zodat er in 2018-2019 ongeveer 13.100 ultraorthodoxe studenten waren in instellingen voor hoger onderwijs. Vrouwen vormden een duidelijke meerderheid en vertegenwoordigden 67,5% van het totaal.

Er was een nog grotere sprong in geavanceerde opleidingen, die in 2019 1.630 studenten telden, vijf keer zoveel als in 2010, zei het IDI. Alleen al in 2019-2020 was er een stijging van 17% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ultraorthodoxe studenten worden aangetrokken door vakken die werk binnen hun gemeenschap mogelijk maken, zoals onderwijs en lesgeven, die worden nagestreefd door 31% van de Haredi-studenten in vergelijking met slechts 15% onder de algemene bevolking. In 2019 waren er 140.614 studenten in ultraorthodoxe yeshiva’s en kollels, waaronder studenten uit het buitenland, zei het IDI.

Ultraorthodoxe Israëli’s hebben conservatieve opvattingen over de rollen van gezinsleden en de verdeling van huishoudelijke taken, zo blijkt uit de studie. Minder dan de helft, 46%, is van mening dat in een gezin waar beide echtgenoten werken, de huishoudelijke taken gelijkelijk moeten worden verdeeld. Dit werd vergeleken met 81% van de andere Joden die het met de stelling eens waren.

“In de praktijk dragen ultraorthodoxe vrouwen inderdaad de meeste verantwoordelijkheid voor de meeste huishoudelijke taken, zoals wassen (71%), koken (67%) en schoonmaken (45%)”, aldus IDI. Wat het succes van relaties betreft, is slechts 31% van de Haredi-respondenten het erover eens dat liefde een belangrijke factor is, vergeleken met 44% onder andere Joodse respondenten.

Seks staat ook laag op de prioriteitenlijst van de ultraorthodoxen bij het onderhouden van een succesvolle relatie (6%), terwijl onder andere joden 12% het belangrijk vindt, zei het IDI.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *