Is het ‘Westelijke Jordaanoever’ of Judea en Samaria?

Een nieuwkomer in het decennia-oude Israëlisch-Palestijnse conflict zou zich kunnen afvragen: wat is de Westelijke Jordaanoever? Waar is het? Waar zijn Judea en Samaria? Bestaan ze in hetzelfde land? Zo ja, waarom hebben ze verschillende namen? Geeft de geschiedenis antwoorden?

Volgens het bijbelse verhaal definieerde Judea het land ten zuiden van Jeruzalem en Samaria het land ten noorden, voor zover men kan teruggaan in de Joodse geschiedenis. Het was in Judea dat Abraham de Machpela-grot in Hebron kocht – het eerste Joodse eigendom in het Beloofde Land – als begraafplaats voor Sara.

Na verloop van tijd regeerde koning David vanuit Hebron voordat hij zijn troon naar Jeruzalem verplaatste. Hoewel Samaria, veroverd op de Kanaänieten, het noordelijke koninkrijk Israël in de negende en achtste eeuw v.Chr. definieerde, werd zijn plaats in de Joodse geschiedenis in de loop van de tijd minder belangrijk.

Snel vooruit naar 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour steun uitriep voor “de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk”.

Maar volgens het White Paper van Churchill, vijf jaar later, werd in de Balfour-verklaring “niet overwogen dat Palestina als geheel zou moeten worden omgevormd tot een Joods Nationaal Tehuis, maar dat zo’n tehuis zou worden gesticht ‘in Palestina’. De onbeantwoorde vraag was: waar was “Palestina”?

Geografische grenzen werden in 1922 getrokken toen de Volkenbond een mandaat uitvaardigde waarin “de historische band van het Joodse volk met Palestina” en “de gronden voor het herstel van hun nationale tehuis in dat land” werden erkend.

Joden kregen het wettelijke recht om een ​​”vestiging te sluiten” ten westen van de rivier de Jordaan. Land ten oosten van de rivier, geïdentificeerd als Transjordanië, werd geschonken aan de Hasjemitische emir Abdullah, die het gebied de volgende 30 jaar regeerde. ‘Palestijnen’, die nog niet als een apart volk bestonden, werden niet genoemd.

Zesentwintig jaar later, op 14 mei 1948, werd de Joodse staat Israël geboren en begonnen vijf Arabische naties – Jordanië, Egypte, Syrië, Libanon en Irak – een oorlog om het te vernietigen. Israël overleefde, maar de oostelijke grens werd aanzienlijk versmald.

Het nieuw veroverde gebied van Jordanië werd bekend als de ‘Westelijke Jordaanoever’. Het omvatte het bijbelse Judea en Samaria en omvatte de Oude Stad van Jeruzalem, de locatie van de Eerste en Tweede Tempel; en Hebron. De jonge Joodse staat werd beroofd van zijn heiligste oude plaatsen en hoofdsteden.

Binnen twee decennia was de geschiedenis omgekeerd. In de Zesdaagse Oorlog van 1967 heroverde Israël zijn oude land – Judea en Samaria – ten westen van de rivier de Jordaan. Jordan’s “Westelijke Jordaanoever” bestond nu alleen in het geheugen, hoewel het label nog steeds wordt toegepast door degenen, vooral The New York Times , die eist dat Israël terugkeert naar zijn precaire (en geschiedenis ontkennende) grenzen van vóór 1967. Anders blijft het volgens de krant schuldig aan de illegale “bezetting” van “Palestijns” land.

Maar demografie en geografie versterken de historische Joodse aanspraken op dit land. Inmiddels wonen er bijna 500.000 Israëli’s in Judea en Samaria. Bijna 60 procent bewoont vijf nederzettingenblokken die minder dan 2 procent van het land ten oosten van de grens van vóór 1967 met Israël beslaan. Ironisch genoeg woont het kleinste aantal (800) waar de joodse historische beweringen de oudste en diepste zijn: Hebron.

Internationale druk heeft Israël er niet van weerhouden om de kolonistenbevolking uit te breiden. De vasthoudendheid van deze verachte Israëli’s vervult het verlangen van de Joden om terug te keren naar hun bijbelse thuisland. Dat definieert tenslotte het zionisme. Waarom zou Israël het onder geen enkele omstandigheid opgeven?

Temidden van de niet aflatende kritiek op Israël, vooral in de Verenigde Naties, wordt zelden opgemerkt dat Palestijnen al een eigen staat hebben ten oosten van de rivier de Jordaan, in Palestina. Het is het Koninkrijk Jordanië, waar ze meer dan de helft van de bevolking uitmaken. Er is geen reden waarom het bijbelse Judea en Samaria een andere Palestijnse staat zouden worden.

Immers – de VN hadden zelf op 29 november 1947 in Resolutie 181 (II) de term “Judea en Samaria” gebruikt :

De grens van het heuvelland van Samaria en Judea begint aan de Jordaan bij de Wadi Malih ten zuidoosten van Beisan

De speciale VN-commissie voor Palestina gebruikte ook de term “Judea en Samaria” in haar rapport uit 1947 :

…het binnenland is erg bergachtig met de heuvels van Judea en Samaria in het centrum

Het verwijderen van elke mogelijke identificatie met de Joden en de Joodse geschiedenis door elke verwijzing naar “Judea en Samaria” – het oude en bijbelse hart van het Joodse volk – te schrappen – legt de anti-joodse vooringenomenheid van de VN bloot bij het op papier zetten van Joodse aanspraken op dit betwiste gebied ten gunste van een uitgevonden vervalsing pro-Arabische claim die voor het eerst in de geschiedenis werd gemaakt in het PLO-handvest van 1964.